Noul Regulament de Organizare şi Funcţionare a Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice

Pe site-ul Ministerului Culturii a fost publicat textul noului Regulament al CNMI. Ordinul se află încă în dezbatere (până pe 28 martie) astfel încât cel puțin teoretic s-ar mai putea aduce îmbunătățiri, observații etc.

La o privire rapidă am văzut câteva modificări/noutăți:

– reîmpărțirea comisiilor zonale – decizie discutabilă în opinia mea (de ce nu ar putea rămâne jud. Hunedoara împreună cu Timișoara si Caraș-Severin?, jud. Giurgiu ajunge la comisia cu sediul la Ploiești etc)

– semnarea unor declarații de imparțialiate din partea membrilor comisiilor

– sedințele comisiilor teoretic sunt publice (dar la ele nu pot participa funcționari implicați în orice fază a elaborării documentațiilor prezentate)

– membrii comisiei nu mai pot fi implicați în activitățile de elaborare a documentațiilor

si altele……

textul integral este preluat de aici – http://www.cultura-net.ro/DezbateriDetalii.aspx?ID=464

România

Ministerul Culturii

 

ORDIN NR…………………….din………………………2013

privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice

 

În conformitate cu prevederile art. 30 alin. (4) şi ale art. 34 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 9 alin. (4) şi ale art. 11 alin. (4)  din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare,

Ministrul Culturii emite următorul

ORDIN:

Art. 1 – Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul Ordin.

Art.  2 –   Direcţia Patrimoniu Cultural, Direcţia Buget, Finanţe, Contabilitate din cadrul Ministerului Culturii şi direcţiile judeţene pentru cultură, respectiv a municipiului Bucureşti, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art.  3 – (1) Prezentul ordin se  publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se revocă orice alte dispoziții contrare.

 

DANIEL-CONSTANTIN BARBU

 

MINISTRUL CULTURII

Avizează,

Radu Boroianu, secretar de stat…………………….

Mihaela-Ioana Kaitor, secretar general……………..

Serviciul juridic ……………………………………….

Mircea Angelescu, director interimar DPC…………

Ani Hurduc, sef serviciu SLRP…………..

 

 

                           Anexa

 

Regulament de organizare şi funcţionare

a

Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice

 

 

Capitolul I. Dispoziţii generale

Art. 1

(1)  Prezentul regulament stabilește  modul de organizare şi de funcționare a Comisie Naționale a Monumentelor istorice, precum și a Comisiilor zonale ale monumentelor istorice, potrivit legii.

(2) Comisia , denumită în continuare Comisia, este, potrivit legii, organism ştiinţific de specialitate, fără personalitate juridică, cu rol consultativ în domeniul protejării monumentelor istorice, care funcţionează pe lângă Ministerul Culturii, denumit în continuare Ministerul.

(3) Comisiile zonale ale monumentelor istorice, denumite în continuare Comisii zonale, funcţionează ca organisme ştiinţifice de specialitate descentralizate ale Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice, fără personalitate juridică, cu rol consultativ în domeniul protejării monumentelor istorice.

Art. 2

Comisia  propune avizarea metodologiilor, normativelor şi măsurilor tehnico-ştiinţifice din domeniul protejării monumentelor istorice, precum şi strategiile în domeniu.

Art. 3

Independenţa opiniilor ştiinţifice şi tehnice ale membrilor Comisiei exprimate în cadrul şedinţelor acesteia este garantată, potrivit legii.

Capitolul II. Componența și organizarea Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice

 

Art. 4.

(1) Comisia  este formată din 21 de membri, personalităţi, specialişti  şi  experţi  atestaţi  din domeniul  protejării  monumentelor  istorice, numiţi prin ordin al ministrului culturii, potrivit legii, pentru un mandat de 2 ani.

(2) Membrii Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice sunt numiţi prin ordin al ministrului culturii  la propunerea:

a) Academiei Române – 2 membri;

b) Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice – un membru;

c) Ministerului Educaţiei Naționale – 2 membri;

d) organizaţiilor neguvernamentale cu activitate în domeniul protejării monumentelor istorice – un membru;

e) Ministerului Culturii   – 15 membri, dintre care 8 propuşi de comisiile regionale ale monumentelor istorice.

(3) Comisia poate alege ca membri de onoare ai săi specialişti din ţară sau din străinătate, personalităţi ştiinţifice de recunoaştere internaţională din domeniul cercetării şi protejării monumentelor istorice; aceştia sunt propuşi de preşedinte şi sunt validaţi cu votul majorităţii simple a comisiei.

(4) Comisia este condusă de un preşedinte şi patru vicepreşedinţi. Preşedintele Comisiei este numit prin ordin al ministrului culturii şi reprezintă Comisia pe plan naţional şi internaţional.

(5) Secretarul Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice este şeful compartimentului de specialitate din cadrul Ministerului Culturii. Prin ordin al ministrului culturii se va desemna şi un supleant al secretarului Comisiei, din compartimentul de specialitate din cadrul ministerului, care va îndeplini atribuțiile secretarului atunci când acesta din urmă nu poate participa la lucrările Comisiei.

                  Art. 5

(1)Comisia  îşi desfăşoară activitatea prin lucrări în plen, în cadrul Biroului comisiei şi pe secţiuni de specialitate.

(2)Biroul Comisiei  este constituit din Preşedintele împreună cu vicepreşedinţii şi secretarul  Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice.

Art. 6

(1)Comisia se constituie din patru secţiuni, pe domenii, conduse fiecare de către un preşedinte ales din rândul membrilor acestora pentru un mandat de 2 ani. Preşedinţii de secţiuni devin vicepreşedinţi ai Comisiei.

(2) Secțiunile de specialitate ale Comisiei sunt:

a) Secţiunea de evidență;

b) Secţiunea tehnică de arhitectură şi inginerie;

c) Secţiunea de urbanism şi zone protejate.

d) Secţiunea de componente artistice;

(3) Secretarii secţiunilor de specialitate sunt numiţi prin ordin al ministrului culturii dintre  specialiştii compartimentului de specialitate din cadrul Ministerului.

(4) Secţiunile de specialitate ale Comisiei sunt formate din câte 9 membri, specialişti din domeniile de competenţă ale secţiunii, numiţi prin ordin al ministrului culturii.

(5) O parte dintre membrii secţiunilor de specialitate ale Comisiei sunt membri  ai Comisiei, restul fiind  personalităţi sau experți/specialişti atestaţi în domeniul de competență a secțiunii.

Capitolul III. Componența și organizarea  comisiilor zonale ale monumentelor istorice

Art. 6

(1) Comisiile zonale ale  monumentelor istorice sunt compuse, fiecare în parte, dintr-un număr de nouă membri; preşedinţii acestora sunt membri ai Comisiei.

(2) Componenţa comisiilor zonale ale monumentelor istorice se aprobă prin ordin al ministrului culturii, la propunerea compartimentului de specialitate din cadrul ministerului.

(3) Din componenţa comisiilor zonale fac parte arhitecţii şefi ai judeţelor, respectiv arhitectul şef al municipiului Bucureşti, precum şi personalităţi sau specialişti şi experţi atestaţi în domeniu.

(4) Comisiile zonale ale monumentelor istorice și teritoriul de competență a fiecărei comisii sunt următoarele:

1. Comisia Zonală 1 sediul la Iaşi jud: Iaşi, Vaslui, Galați, Vrancea, Bacău
 
2. Comisia Zonală 2 sediul la Piatra Neamț Jud: Suceava, Botoșani, Neamț
 
3. Comisia Zonală 3 sediul la Tulcea jud: Constanţa, Tulcea
 
4. Comisia Zonală 4 sediul la Ploieşti jud: Prahova, Dâmboviţa,  Argeș, Teleorman, Giurgiu
    
5. Comisia Zonală 5 sediul la Buzău jud: Buzău, Brăila, Ialomița, Călărași
 
6. Comisia Zonală 6 sediul la Târgu-Jiu jud: Dolj, Gorj, Mehedinţi, Vălcea, Olt
7. Comisia  Zonală 7 sediul la Timişoara jud: Timiş,  Caraş- Severin
8. Comisia Zonală  8 sediul la   Oradea jud: Arad, Bihor, Satu Mare
 
9. Comisia Zonală  9 sediul la Cluj jud: Maramureş, Cluj, Sălaj, Bistriţa-Năsăud
 
10. Comisia Zonală 10 sediul la Sibiu jud: Alba, Sibiu, Mureş, Hunedoara
 
11. Comisia Zonală 11 sediul la Braşov jud: Harghita, Braşov, Covasna
 
12. Comisia zonală 12            sediul la Bucureşti mun. Bucureşti şi județul Ilfov,

 

Art. 7 Fiecare comisie zonală are  ca secretar numit prin ordin al ministrului culturii, directorul executiv al direcţiei județene pentru cultură, respectiv a municipiului București, în care își are sediul comisia  zonală.

Capitolul IV.    Mandatul membrilor 

Art. 8.

(1) Calitatea de membru  al Comisiei, al secţiunilor de specialitate ale acesteia sau al comisiilor zonale ale monumentelor istorice se dobândește în baza numirii prin ordinul ministrului.

(2) Membrii Comisiei, membrii secţiunilor de specialitate ale acesteia și cei ai comisiilor zonale ale monumentelor istorice  au obligaţia păstrării confidenţialităţii pe toată durata mandatului şi după încetarea acestuia, cu privire la date şi/sau informaţii cu caracter personal sau care intră sub incidența protecției legale în temeiul Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, de care au luat cunoştinţă în timpul exercitării mandatului, cu excepția datelor și documentelor care, potrivit legii, constituie informație de interes public .

(3) Obligaţia de confidenţialitate incumbă şi secretarilor Comisiei, ai secțiunilor de specialitate și ai comisiilor zonale.

(4) Membrii Comisiei, membrii secţiunilor de specialitate ale acesteia și cei ai comisiilor zonale ale monumentelor istorice  au obligaţia exercitării mandatului cu respectarea următoarelor principii:

a) respectarea și aplicarea corectă a legii;

b) prioritatea interesului public;

c) asigurarea egalităţii de tratament a cetăţenilor  prin aplicarea aceluiaşi regim juridic în situaţii identice sau similare;

d) profesionalismul, prin îndeplinirea mandatului cu responsabilitate, competenţă, eficienţă, corectitudine şi conştiinciozitate;

e) imparţialitatea şi independenţa, care  obligă la o atitudine obiectivă, neutră faţă de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură, în exercitarea mandatului;

f) integritatea morală;

(5) Pentru evitarea conflictelor de interese, pe perioada exercitării mandatului, membrii Comisiei, membrii  secţiunilor acesteia sau cei ai comisiilor zonale nu pot desfăşura  activități   profesionale de pregătire şi/sau elaborare a documentaţiilor supuse avizării Comisiei, secţiunilor de specialitate ale acesteia şi comisiilor zonale din care aceștia fac parte.

(6) În scopul cunoașterii și asumării angajamentelor prevăzute  la alin.(2), (4) și (5), membrii Comisiei, membrii secţiunilor de specialitate ale acesteia și cei ai comisiilor zonale ale monumentelor istorice  semnează,  în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la numire, dar nu mai târziu de prima ședință, declarația de confidențialitate și de imparțialitate,  potrivit modelului cuprins în Anexa nr. 1.

(7) Nedepunerea declarației prevăzute la alin. (6) atrage revocarea mandatului de membru al Comisiei, respectiv, al secțiunii de specialitate sau al comisiei zonale .

Art.9.

(1) Calitatea de membru  al Comisiei, al secţiunilor de specialitate ale acesteia sau al comisiilor zonale ale monumentelor istorice încetează în următoarele situaţii:

a)     la încheierea valabilității mandatului;

b)     încălcarea prevederilor legale şi a prezentului regulament;

c)     constatarea nerespectării angajamentelor cuprinse în declarația privind confidențialitatea și imparțialitatea;

d)        absenţe Ia 3 şedinţe consecutive sau 4 absenţe pe an;

e)        imposibilitatea de a-şi exercita atribuţiile o perioadă de cel puţin 2 luni consecutive;

f)        prin renunțarea din proprie inițiativă la mandat, comunicată în scris,  ministrului culturii;

g)        retragerea motivată a mandatului membrului de către instituţia care l-a desemnat;

h)        deces;

i)        la propunerea motivată a preşedintelui şi/sau a secretarului Comisiei, secţiunii Comisiei sau comisiei zonale, după caz, comunicată în scris,  ministrului culturii și instituției care a desemnat membrul;

j)        în cazul neîndeplinirii obligației prevăzute la art. 8 alin. (6);

k)     când în urma unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile este condamnat pentru una din faptele prevăzute şi sancţionate în legătură cu exercitarea profesiei;

l)      alte situaţii prevăzute de lege.

Constatarea situaţiilor prevăzute la alin. (1) este de competenţa secretarului Comisiei, secretariilor secţiunilor Comisiei, respectiv ai secretarilor  comisiilor zonale a monumentelor istorice; situaţiile astfel constatate urmând a fi aduse la cunoştinţă ministrului culturii.

Semnalarea situaţiilor prevăzute la alin. (1), lit. b) și c) poate fi făcută, în scris ministrului culturii, de către membrii sau de către secretarii comisiilor sau  ai secțiunilor, precum și de către  orice persoană fizică și juridică interesată.

Art. 10

În cazul în care unul dintre membrii Comisiei sau, după caz, ai secţiunilor Comisiei, precum şi ai comisiilor zonale pierde această calitate, în locul acestuia va fi numit un nou membru prin ordin al ministrului culturii, pentru perioada rămasă din respectivul mandat, la propunerea instituției care a desemnat  membrul a cărui mandat a încetat.

 Capitolul IV. Atribuţiile Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice

Art. 11

Comisia  are următoarele atribuţii:

a)      propune aprobarea strategiei naţionale privind protejarea monumentelor istorice, elaborată de Institutul Naţional al Patrimoniului;

b)      formulează priorităţile privind lucrările şi măsurile necesare pentru asigurarea protejării monumentelor istorice, indiferent de situaţia lor juridică şi de sursa de finanţare;

c)       propune aprobarea, prin ordin al ministrului culturii, a metodologiilor, normelor, normativelor şi reglementărilor din domeniul protejării monumentelor istorice, elaborate de specialişti din Ministerul Culturii  sau de instituţiile specializate din subordinea acestuia;

d)      propune clasarea, declasarea, neclasarea sau nedeclasarea şi schimbarea grupei de clasare a monumentelor istorice;

e)    propune criteriile de atestare a specialiştilor şi experţilor din domeniul protejării monumentelor istorice;

f)     propune avizarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – secţiunea „Zone construite protejate”;

g)    propune avizarea pentru secţiunile de specialitate din planurile privind amenajarea teritoriului care au ca obiect monumentele istorice sau zone construite protejate;

h)   propune avizul privind studiile de fundamentare istorico-ştiinţifică pentru delimitarea zonelor de protecţie a monumentelor istorice clasate în grupa A sau a zonelor construite protejate care cuprind monumente istorice clasate în grupa A, ale secţiunilor de specialitate din planurile de amenajare a teritoriului sau din planurile urbanistice generale, precum şi pentru proiectele de restaurare a monumentelor istorice clasate în grupa A;

i)     propune avizul pentru studiile de fundamentare şi secţiunile de specialitate din planurile urbanistice generale ale unităţilor administrativ-teritoriale şi din planurile urbanistice zonale, precum şi pentru planurile urbanistice de detaliu, care au ca obiect monumente istorice clasate în grupa A sau zone construite protejate care cuprind monumente istorice clasate în grupa A;

j)      propune avizul pentru documentaţiile privind intervenţiile asupra  monumentelor istorice sau  inscripţionarea monumentelor istorice, având la bază texte avizate de organisme sau instituţii ştiinţifice de specialitate;

k)    propune avizul pentru intervenţii asupra imobilelor situate în zonele de protecţie a monumentelor istorice şi în zonele construite protejate, pentru care nu există regulamente de construcţie avizate conform art. 26 alin. (1) pct. 7 din Legea 422/2001, republicată;.

l)     propune monumente istorice pentru a fi incluse în Lista patrimoniului cultural şi natural mondial, precum şi în Lista patrimoniului mondial în pericol, elaborate de UNESCO;

m)  propune avizarea folosirii unor materiale, tehnici şi tehnologii noi pentru restaurarea monumentelor istorice, în baza documentaţiilor de specialitate;

n)   analizează documentaţiile de specialitate sau părţile de documentaţii ce privesc restaurarea componentelor artistice;

 • o)     propune programe de pregătire a specialiştilor, precum şi planuri-cadru de învăţământ, de formare şi specializare în domeniul protejării monumentelor istorice.

p)     formulează propuneri privind proiecte de hotărâre a Guvernului pentru acordarea statutului de oraş istoric sau sat istoric;

q)    în baza criteriilor şi condiţiilor prevăzute de normele metodologice specifice şi ţinând seama de referatele de oportunitate privind finanţarea sau cofinanţarea lucrărilor de protejare sau de intervenţie asupra monumentelor istorice, întocmite de direcţiile pentru cultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti,  selecţionează cererile pentru care se acordă contribuţie financiară din partea Ministerului Culturii, în vederea realizării lucrărilor de protejare şi de intervenţie asupra monumentelor istorice, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 1430/2003;

r)     formulează priorităţile lucrărilor de protejare sau de intervenţie asupra monumentelor istorice, fundamentează sumele necesare ce urmează să fie alocate în acest scop din bugetul Ministerului Culturii şi le propune spre aprobare, prin ordin, ministrului culturii, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 1430/2003;

s)     avizează Lista monumentelor istorice, întocmită de Institutul Naţional al Patrimoniului;

ș) aprobă sigla monumentelor istorice ;

t)  analizează contestațiile cu privire la clasare sau declasare, potrivit legii.

Cap. V. Atribuţiile secţiunilor de specialitate ale Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice

 

Art. 12

Secţiunile de specialitate îndeplinesc atribuțiile Comisiei cu privire la analizarea documentațiilor de specialitate, în limita domeniului de competență a fiecărei secțiuni, după cum urmează:

a)­­ analizează şi propun avize pentru documentaţiile înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor, în limita competențelor de specialitate a fiecărei secţiuni;

b) propun  analizarea  în plenul  Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice   a documentaţiilor cu grad mare de complexitate/dificultate, a celor care necesită analiză în cadrul mai multor secțiuni sau în situația în care nu s-a putut formula o propunere de aviz a secţiunii de specialitate;

c) formulează propunerile de clasare, declasare, neclasare sau nedeclasare și schimbarea grupei de clasare a monumentelor istorice care sunt  confirmate  în plenul Comisiei;

d) analizează şi fac propuneri privind soluţionarea altor probleme ce le-au fost transmise  sau le-au fost prezentate spre analiză de către compartimentul de specialitate din minister.

 Cap. VI Atribuţiile Biroului Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice

Art.  13

Biroul Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice analizează contestaţiile  cu privire la avize sau alte categorii de documente, cu excepția contestațiilor care privesc clasare/declasarea, care potrivit legii și prezentului regulament sunt de competența  plenului Comisiei.

Cap. VII  Atribuţiile comisiilor zonale ale monumentelor istorice

Art. 14

(1) Comisiile zonale ale monumentelor istorice au următoarele atribuţii:

a) fundamentează şi propun elementele specifice strategiei zonale sau pentru zona lor de competenţă privind protejarea monumentelor istorice;

b)   formulează priorităţile pentru protejarea monumentelor istorice în plan zonal, în vederea evaluării şi asigurării fondurilor necesare;

c)   analizează şi propun Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice clasarea sau declasarea monumentelor istorice din zona lor de competenţă în grupa A sau B, după caz;

d)      propun avizul privind documentaţiile de urbanism şi amenajarea teritoriului pentru instituirea, delimitarea şi reglementarea construirii în zonele de protecţie a monumentelor istorice clasate în grupa B sau a zonelor construite protejate cu monumente istorice clasate în grupa B;

e)      propun avizarea studiilor de fundamentare din planurile de amenajare a teritoriului, planurile urbanistice generale, planurile urbanistice zonale ale localităţilor care cuprind monumente istorice clasate în grupa B;

f)     propun avizarea planurilor urbanistice de detaliu şi a proiectelor de execuţie în zonele de protecţie a monumentelor istorice din grupa A şi în zonele protejate cu monumente istorice clasate în grupa A, pentru care există reglementări avizate de Ministerul Culturii;

g)    propune avizul pentru inscripţionarea monumentelor istorice având la bază texte avizate de organisme sau instituţii ştiinţifice de specialitate, pentru monumentele istorice  aflate în raza teritorială de competență;

h)      propun avizul privind documentaţiile tehnice care cuprind lucrări de cercetare, investigaţii,  expertize tehnice, proiecte tehnice şi detalii de execuţie pentru monumentele istorice clasate în grupa B;

h) propun avizul privind documentaţiile pentru lucrări de întreţinere şi reparaţii curente la monumentele istorice clasate în grupa A, care nu aduc modificări de arhitectură ori ale componentelor artistice, în condiţiile în care lucrările se execută cu materiale şi tehnici de lucru specifice epocii de edificare a monumentului istoric;

i) comunică autorităţilor administraţiei publice locale, prin intermediul serviciilor deconcentrate ale ministerului,  priorităţile de finanţare şi/sau de cofinanţare, după caz, a lucrărilor de protejare a monumentelor istorice clasate, indiferent de grupa de clasare;

j) acordă gratuit consultanţă de specialitate serviciilor deconcentrate ale Ministerului Culturii, la solicitarea acestora.

(2) Nu fac obiectul analizării în şedinţele comisiilor zonale documentaţiile sau părţile de documentaţii ce privesc restaurarea componentelor artistice, indiferent de grupa de clasare, acestea fiind înaintate  de  serviciile publice deconcentrate spre analiză şi avizare la Ministerul Culturii   pentru a fi analizate de Comisie.

 

 

Capitolul VIII. Funcţionarea Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice, a secţiunilor de specialitate ale acesteia, a Biroului Comisiei şi a comisiilor zonale

Art. 15.

(1)Deciziile Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice, ale secţiunilor, ale Biroului Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice, precum și ale  comisiilor zonale se iau de regulă cu majoritatea simplă a voturilor, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege.

(2)Cvorumul de ședință este întrunit în condițiile prezenței a cel puțin jumătate plus unu dintre membri.

Art. 16

(1) Comisia, Biroul și secțiunile lucrează în ședințe ordinare și extraordinare .

(2)Şedinţele au loc, de regulă, după cum urmează: pentru comisiile zonale, una sau două şedinţe, după caz, în prima sau a doua săptămână din lună; pentru secţiunile de specialitate în a treia săptămână din lună; pentru Biroul şi plenul Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice în ultima săptămână din lună.

(3) Şedinţele Comisiei, ale Biroului Comisiei, secţiunilor de specialitate precum şi ale comisiilor zonale sunt conduse de către preşedinte sau, în lipsa acestuia, de către vicepreşedinte, sau de un preşedinte de şedinţă ales dintre membrii prezenţi, situaţie care se consemnează în procesul verbal.

(4)Participarea la ședințe a membrilor comisiei este obligatorie. Absenţele  motivate sau nemotivate se consemnează  de către secretar în procesul verbal.

(5)În situaţii excepţionale, ministrul culturii poate convoca, în ședință extraordinară, Comisia, Biroul Comisiei sau secţiunile de specialitate ale Comisiei.

            Art. 17

(1) Convocarea Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice, a Biroului,  a secţiunilor sale sau a comisiilor zonale ale monumentelor istorice se face de către secretarii acestora.

(2) Ordinea de zi, stabilită de către secretarul Comisiei sau al Secţiunii de specialitate/comisii zonale, după caz, este făcută publică prin afișare la sediul sau pe site-ul ministerului sau al serviciului public deconcentrat, după caz.

(3) Pe ordinea de zi pot fi incluse pentru a fi supuse  analizei și documentații în vederea consultării prealabile.

(4) Subiectele de pe ordinea de zi se analizează de către membrii Comisiei, ai Biroului, ai secţiunilor sale, sau de către cei ai comisiilor zonale şi, după caz, pe baza prezentării punctului de vedere al specialistului din cadrul Ministerului Culturii sau al serviciilor sale deconcentrate.

(5) Secretarul  consemnează  prezența  membrilor  care  vor  semna  lista de prezență a fiecărei ședințe, întocmeşte procesul-verbal de şedință, pe baza căruia specialiştii compartimentului de specialitate redactează avizele şi adresele de comunicare a concluziilor şedințelor.

(6) Secretarii  întocmesc lista de prezenţă şi procesul verbal al şedinţei, fişele  propunerilor de avizare şi fișele de vot, după caz.

(7) Propunerile de avizare se adoptă prin vot, care se consemnează de fiecare membru în Fişa propunerii de avizare ( Anexa 1 )  sau în fișa de vot ( Anexa 2 ), după caz, care se anexează la procesul verbal al ședinței. În caz de balotaj, votul preşedintelui de şedinţă este hotărâtor.

(8) Nu pot participa la sedințele Comisiei, ale secțiunilor acesteia sau ale comisiilor zonale funcționarii publici, angajații, colaboratorii din cadrul ministerului/serviciului public deconcentrat care au contribuit direct sau indirect, prin soţ/soţie, rude de gradul I,   la proiectarea, la realizarea documentației specifice sau la avizarea acesteia  în etape anterioare, precum și în cazul în care au relații cu caracter patrimonial cu persoanele fizice sau juridice ce au calitatea de beneficiar.

(9) Pot participa la sedințele Comisiei, ale secțiunilor acesteia sau ale comisiilor zonale funcționarii publici, angajații, colaboaratorii din cadrul ministerului /serviciului public deconcentrat care au ca atribuție/obligație prezentarea documentației/subiectului cuprins pe ordinea de zi.

Art. 18

(1) La şedinţele  Comisiei, ale secţiunilor, precum şi ale comisiilor zonale, participă, de regulă,   pentru   a-şi   susţine   proiectele   supuse   analizei,  proiectanţii  elaboratori ai documentaţiilor, cu delegarea acestora de către beneficiar.

(2) După  susţinerea  documentaţiilor proiectanţii nu pot participa la deliberările din cadrul şedinţelor.

(3) Membrii invitaţi, secretarii şi specialiştii din cadrul ministerului sau al serviciilor deconcentrate ale Ministerului Culturii  nu au drept de vot.

            Art. 19

Dezbaterile din cadrul şedinţelor Comisiei, Biroului,  a secţiunilor de specialitate, precum şi din cadrul comisiilor zonale se consemnează  în documentele şedinţelor, respectiv  procesul verbal, fişele propunerilor de avizare sau fișele de vot, după caz.

  Art. 20

(1)Secretarul alcătuiește ordinea de zi scrie procesul verbal și asigură semnarea listei de prezență de către toți membrii CNMI prezenți la fiecare ședință.

(2) Procesul verbal al ședinței cuprinde rezumatul discuțiilor la fiecare subiect, precum și rezultatul votului conform Fișelor de avizare.

(3) Procesul verbal se înregistrează la compartimentul de specialitate și evidența lor tot la compartimentul de specialitate din minister, sau după caz la serviciul descentralizat.

(4) Documentațiile  avizate vor fi monitorizate,  operate în baza de date gestionată de compartimentul de specialitate din minister sau de cel de la serviciul public descentralizat, după caz.

            Art. 21

(1)Fișa de avizare, întocmită conform anexei 2, cuprinde propunerea de avizare a membrului CNMI, precum și observațiile și/sau condițiile propuse, certificate de semnătura sa olografă.

(2)Fișa de avizare,  precum și observațiile și/sau condițiile propuse, și fișa de vot (întocmită conform anexei 3) pentru celelalte probleme supuse analizei și deciziei, inclusiv pentru evidență și inventariere, se anexează la procesul verbal.

(3)Procesul verbal al şedinţei poate fi consultat de membrii Comisiilor, de funcţionarii compartimentului de specialitate din Ministerul Culturii şi de cei ai serviciilor sale deconcentrate şi  este pus la dispoziţie conducerii  Ministerului, demnitarilor, organelor şi instituţiilor abilitate prin lege.

 

 

Art. 22

(1)Subiectele/documentațiile analizate în plenul Comisiei, în cadrul biroului, în secţiunile de specialitate ale acesteia, precum şi în cadrul comisiilor zonale sunt de natură ştiinţifică, tehnică, de specialitate,  doctrinară, metodologică.

(2)Comisia/Biroul/secțiunile /comisiile zonale fundamentează din punct de vedere științific, tehnic și de specialitate deciziile administrative ale Ministerului/serviciului public deconcentrat.

(3)Propunerile Comisiei /Biroului/ secţiunilor de specialitate /comisiilor zonale, care sunt însuşite de compartimentul de specialitate al ministerului, respectiv serviciile deconcentrate ale Ministerului Culturii, se concretizează în emiterea avizului.

Art. 23

Preşedintele CNMI are următoarele atribuţii:

a)    conduce activitatea comisiei;

b)    conduce şedinţele ordinare şi extraordinare ale comisiei;

c)   reprezintă CNMI în raport cu Ministerul Culturii;

d)   reprezintă CNMI pe plan naţional şi internaţional;

e)   elaborează concluziile CNMI pentru fiecare subiect supus dezbaterii.

 

Art. 24

Secretarul CNMI este şeful structurii de specialitate din cadrul Ministerului Culturii şi are următoarele responsabilităţi:

a)    convoacă CNMI;

b) ţine evidenţa activităţii C.N.M.I. şi întocmeşte procesele-verbale ale şedinţelor acesteia;

c) întocmește ordinea de zi și o face publică la sediul și/sau pe site-ul             instituției;

d) constată și semnalează situațiile de încetare a mandatului membrilor, precum şi situaţiile prevăzute la  art.9 alin. (2), (3) şi art. 17 alin (8);

e) gestionează documentele şi corespondenţa adresate CNMI;

f) gestionează și tine evidența declarațiilor de imparțialitate;

g) aprobă graficul şedinţelor ordinare ale C.N.M.I.şi convoacă proiectanţii pentru a susţine documentaţiile depuse în vederea avizării;

h) întocmește și înaintează conducerii ministerului propunerile de avize/proiecte de acte adminstrative;

i) semnează avizele sau, după caz, corespondenţa aferentă;

j) asigură transmiterea contestațiilor  către Comisie;

k) propune C.N.M.I. documentaţiile complete spre analiză;

l) înregistrează avizele în registrul special de evidenţă a avizelor C.N.M.I.;

m) supune avizării documentaţiile refăcute potrivit recomandărilor C.N.M.I.;

n) examinează documentaţiile depuse şi, în cazul în care acestea nu sunt complete, solicită beneficiarului completarea acestora. De asemenea, prezintă documentațiile în cadrul ședintelor Comisiei   daca este cazul;

o) compartimentul de specialitate întocmeşte avizele, în conformitate cu modelul prezentat în anexa nr.4 la prezentul regulament, şi corespondenţa referitoare la concluziile CNMI cu beneficiarii.

Art. 25

Vicepreşedinţii CNMI au următoarele atribuţii principale:

a)    exercită atribuţiile preşedintelui Comisiei în lipsa acestuia;

b)    conduc lucrările secțiunilor de specialitate.

 

Art. 26

Membrii Comisiei au următoarele drepturi şi obligaţii:

a)participă la şedinţele C.N.M.I., având drept de vot în adoptarea hotărârilor acesteia;

b)completează și depun la secretarul comisiei declarația privind confidențialitatea și imparțialitatea;

c)analizează documentațiile,   fac   observații  şi recomandări sau propun amendamente;

d)semnează fişele de avizare întocmite în cadrul fiecărei şedinţe la care sunt prezenţi;

e)solicită consemnarea în procesele-verbale ale şedinţelor de lucru a opiniilor şi punctelor de vedere divergente faţă de hotărârile adoptate de C.N.M.I.;

f)îl informează, în timp util, pe secretarul C.N.M.I. despre imposibilitatea participării la şedinţă, în situaţii deosebite ce reclamă această absenţă;

g) comunică ministrului,  în scris, renunțarea la mandat;

h)primesc o indemnizaţie de şedinţă, precum şi contravaloarea cheltuielilor de deplasare şi de cazare, pe bază de decont, potrivit legii.

Cap. IX  Desfășurarea lucrărilor Comisiei

Art.27

(1)Prezentarea lucrărilor/documentației se face de către proiectanți /beneficiari sau, în anumite cazuri, de către secretariat.

(2)După  prezentare  se  dă  cuvântul  membrilor  care  pot  cere  precizări,  face  observații  şi recomandări sau propune amendamente.

(3)În procesul-verbal se consemnează rezumatul discuțiilor și concluziile la fiecare subiect.

(4) Concluzia  dezbaterii,  formulată  de  preşedinte,  aprobată  prin  vot  de membrii comisiei (consemnându-se voturile pentru, împotrivă sau abținerile), se menționează în procesul-verbal de şedință.

(5) În  cazul  în  care  nu  se  întruneşte  un  vot  favorabil  de  minimum  jumătate  plus  unu  din  cvorum, documentația se respinge argumentat.

(6)În  baza  concluziilor  secretarul Comisiei:

a) elaborează proiectul de ordin de clasare sau de declasare, pe care îl înaintează ministrului culturii   spre aprobare.

b) întocmeşte, conform modelului din anexa 4,  avizul  care  poate  fi  favorabil  sau  favorabil cu recomandări și /sau condiții.

c) întocmește comunicarea rezultatelor în cazul documentațiilor analizate în cadrul consultărilor prealabile.

d) întocmește comunicarea către solicitant/beneficiar cu privire la solicitările comisiei privind completarea documentației.

e) întocmește pdv/poziția Comsiei cu privire la problemele diverse supuse analizei Comisiei.

(7) Condiţiile din avize vor fi introduse obligatoriu în fazele următoare de proiectare şi în  documentaţiile de execuţie.

(8) Recomandările din avize sunt facultative pentru beneficiar şi proiectant.

           Cap. XII  Desfășurarea lucrărilor Comisiilor zonale

                 Art. 28

(1) Şedinţele se desfăşoară, de regulă, la sediile serviciilor deconcentrate ale Ministerului Culturii care asigură secretariatul comisiei zonale.

(2) Ordinea de zi este alcătuită pe baza comunicărilor/documentațiilor transmise, cu cel puţin 48 de ore înainte de data şedinţei, de către compartimentele de specialitate ale serviciilor deconcentrate ale Ministerului Culturii arondate respectivei comisii zonale.

(3) Solicitările de avize precum şi contestaţiile, indiferent de grupa de clasare a monumentului istoric sau de competenţa de avizare se depun  la serviciul deconcentrat al Ministerului Culturii  în a cărui rază teritorială se găseşte imobilul la care acestea se referă şi sunt formulate de către proprietarii sau administratorii de drepturi reale asupra imobilului. Competenţa de avizare a serviciilor deconcentrate ale ministerului  se determină în corelaţie cu prevederile legale în vigoare.

(4) Serviciul public deconcentrat verifică şi analizează conţinutul  documentaţiei, solicită eventuale completări  necesare  în  conformitate cu prevederile legale privind conţinutul cadru al documentaţiilor, elaborează un punct de vedere şi, în funcţie de competenţele stabilite prin Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificările şi completările ulterioare şi de prezentul regulament, introduce documentaţia în circuitul de analiză sau emite avizul, după caz.

(5)Specialiştii din cadrul compartimentului de specialitate al Ministerului Culturii, responsabilii de zonă, sunt invitaţi din oficiu la şedinţele comisiilor zonale şi alături de  specialiştii serviciilor deconcentrate participă activ la dezbateri în cadrul şedinţelor.

Cap. X  Analizarea documetațiilor, formularea propunerii de aviz

Art. 29.

(1) Documentațiile primite la compartimentul de specialitate din cadrul ministerului, respectiv din cadrul serviciului public deconcentrat al acestuia se trimit spre analiză Comisiei/Biroului/secțiunilor sau comisiilor zonale, după caz,  prin grija secretarilor.

(2) În urma încheierii procedurii de analizare a unei documentații, compartimentului de specialitate din minister/ din cadrul serviciului public deconcentrat elaborează  avizul/actul administrativ corespunzător propunerii de avizare formulată de Comisie, Birou, secţiuni sau de comisiile zonale pe care îl înaintează spre însușire ministrului/ directorului executiv.

(3) Avizul/actul administrativ poate să nu fie însuşit de către ministrul culturii sau de către directorul executiv al serviciului deconcentrat, după caz.

(4) Ministrul culturii/ directorul executiv al serviciului deconcentrat poate dispune prin rezoluție scrisă  reanalizarea  documentaţiei, potrivit prezentului regulament.

            Art. 30

(1) Directorul executiv  poate dispune reanalizarea unei documentații de către Comisia zonală o singură dată.

(2)  În urma încheierii procedurii de reanalizare a  documentației,  directorul executiv dispune, prin rezoluție scrisă, compartimentului de specialitate elaborarea  avizului/actului administrativ corespunzător, cu luarea în considerare sau nu, total sau parțial,  a propunerilor  comisiei zonale.

(3) Compartimentul de specialitate  din   serviciul public deconcentrat  asigură comunicarea  avizului/ actului administrativ către solicitantul beneficiar.

            Art. 31

(1) Ministrul culturii  poate dispune reanalizarea unei documentații de către secțiuni o singură dată.

(2) În cazul în care secțiunea își menține propunerea inițială, ministrul poate decide   trimiterea documentației plenului Comisiei sau Biroului Comisiei, după caz.

(3) În urma încheierii procedurii de reanalizare a unei documentații,  ministrul decide cu privire la însușirea concluziilor și dispune prin rezoluție scrisă compartimentului de specialitate elaborarea avizului/actului administrativ corespunzător, cu luarea în considerare sau nu, total sau parțial,  a propunerilor    Comisiei/Biroului.

(4) Compartimentul de specialitate  din minister   asigură comunicarea  avizului/ actului administrativ către  beneficiar.

       Cap. XI Procedura de contestare

            Art. 32

(1) Beneficiarul  documentaţiei  poate contesta  avizul emis de minister sau de serviciul public deconcentrat, în termen de 5 zile de la comunicare și contestația se soluționează în maximum 30 de zile  de la depunere.

(2) Contestațiile depuse cu respectarea termenului prevăzut la alin. (1) sunt comunicate spre  a fi analizate și soluționate  Biroului  Comisiei.

(3) În cazul în care contestatarul nu este mulțumit de răspunsul primit, acesta se poate adresa instanței de contencios administrativ, potrivit legii.

(4) Ordinul de clasare, de declasare sau răspunsul privind neclasarea sau nedeclasarea pot fi contestate de proprietarul bunului imobil în cauză la Ministerul Culturii în termen de 30 de zile de la data comunicării; contestaţia se soluţionează în termen de 45 de zile de la înregistrare.

(5) Contestația  este transmisă Comisiei prin grija secretarului, în vederea analizării în plenul acesteia, cu respectarea termenului prevăzut mai sus.

(6)În cazul în care prin votul a două treimi din numărul membrilor Comisia  susţine hotărârea iniţială de clasare/declasare sau de neclasare/nedeclasare, ministrul culturii este îndreptăţit să respingă contestaţia.

(7) În cazul în care contestatarul nu este mulțumit  de răspunsul primit, acesta se poate adresa instanței de contencios administrativ, potrivit legii.

Cap. XII  Aspecte organizatorice

Art. 33

(1)Pentru activitatea desfăşurată în cadrul Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice, a secţiunilor şi a comisiilor zonale, membrii acestora au dreptul la o indemnizaţie lunară, care se stabileşte prin ordin al ministrului, şi la decontarea  cheltuielilor de deplasare şi cazare.

(2)Decontarea cheltuielilor și angajamentele de confidențialitate și imparțialitate se cuprind în convenția civilă.

(3)Pentru participarea la şedinţele Comisiei, Biroului, a secţiunilor de specialitate sau ale comisiilor zonale, membrii invitaţi au dreptul la decontarea, după caz, a cheltuielilor de deplasare şi cazare necesare participării la şedinţe.

(4)Indemnizaţiile  şi decontarea  cheltuielilor  de participare la şedinţe se plătesc de către:

a)    Ministerul Culturii  pentru membrii de drept sau invitaţi ai Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice şi ai secţiunilor acesteia, pe baza listei de prezenţă şi a documentelor contabile justificative;

b)    Serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii , pentru membrii nominalizaţi ca membrii ai comisiilor zonale pe baza listei de prezenţă şi a documentelor justificative;

c)    Ministerul Culturii   decontează cheltuielile de  deplasare şi cazare, după caz, pentru preşedinţii comisiilor zonale, membrii de drept ai Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice, pentru participarea acestora la  şedinţele comisiilor zonale ale monumentelor istorice.

Art. 34

(1) Documentele şedinţelor sunt, în ordinea de arhivare, următoarele:

a)   lista de prezenţă

b)   ordinea de zi

c)    procesul verbal cuprinzând  Fişele propunerilor de avizare şi fișele de vot, după caz.

(2) Arhivarea documentelor se face în original la Ministerul Culturii sau la sediile serviciilor deconcentrate ale Ministerului Culturii, după caz.

(3)Contestațiile  și răspunsurile la acestea, sub semnătura ministrului, sunt gestionate de compartimentul de specialitate.

Art. 36

(1)Avizele emise de către compartimentul de specialitate al Ministerului Culturii sau de către serviciile sale deconcentrate se tehnoredactează şi se completează conform machetei din Anexa. nr.4.

(2)Avizele emise sunt înregistrate atât în registru de intrea-ieșire a documentelor, cât și în baza de date a avizelor gestionate de compartimentul de specialitate al Ministerului/ serviciului public deconcentrat. Compartimentul de specialitate din minister și din cadrul serviciului public deconcentrat al ministerului au obligația de a desemna o persoană responsabilă cu gestiunea registrului și bazei de date.

Capitolul XIII. Dispoziţii tranzitorii şi finale

Art. 37

În termen de 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României a prezentului Regulament, membrii Comisiei, ai secţiunilor de specialitate ale acesteia sau ai comisiilor zonale ale monumentelor istorice vor depune la secretarul Comisiei o declarație pe propria răspundere potrivit modelului prevăzut la Anexa nr.1.

Art. 38

Anexele nr. 1 – 4  constituie parte integrantă a prezentului regulament.

Art. 39

Prezentul regulament se completează, de drept, cu actele normative în vigoare.

Art. 40

Modificarea prezentului regulament se face prin ordin al ministrului culturii, care se publică în Monitorul Oficial al României partea I.


Anexa nr. 1

Declarație 

privind confidențialitatea și  imparţialitatea

Subsemnatul(a)________________________________________ membru în Comisia…………. /în secţiunea …………………../în comisia zonală nr.  …………………………, declar pe proprie răspundere, sub sancţiunea falsului în declaraţii, prevăzut de art. 292 din Codul Penal, următoarele:

a)        nu deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unei entități juridice ce are ca obiect de activitate pregătirea şi elaborare a documentaţiilor susceptibile a fi supuse avizării Comisiei, secţiunilor acesteia şi comisiilor zonale;

b)        nu fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare al unei entități juridice ce are ca obiect de activitate pregătirea şi elaborare a documentaţiilor susceptibil a fi supuse avizării Comisiei, secţiunilor acesteia şi comisiilor zonale;

c)         nu am calitatea de soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al patrulea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare al unei entități juridice ce are ca obiect de activitate pregătirea şi elaborare a documentaţiilor susceptibil a fi supuse avizării Comisiei, secţiunilor acesteia şi comisiilor zonale;

d)        nu am niciun interes de natură să afecteze imparţialitatea mea pe parcursul procesului de deliberare a Comisiei/ secţiunii,,,,,,/ comisiei zonale……………;

e)        pe durata mandatului nu voi desfășura niciun tip de activitate profesională de pregătire şi/sau elaborare a documentaţiilor supuse avizării Comisiei, secţiunilor acesteia şi comisiilor zonale;

f) mă angajez să păstrez confidențialitatea informațiilor și datelor  cu caracter personal şi a celor care intră sub incidența protecţiei date de Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, pe care le voi obține/afla ca efect al calității mele de membru al CNMI/ secţiuni…./comisiei zonale……….

Confirm că, în situaţia în care aş descoperi, pe durata exercitării mandatului, că mă aflu în una din situațiile arătate sau în afara angajamentelor  de mai sus, voi declara imediat acest lucru şi mă voi retrage.

Data                                                                                                                 Semnătura

 

 

ANEXA nr. 2

 

Fişa   Propunerii  de  AVIZARE

Anexa la proces verbal al şedinţei1…………………………… din data………………………………….

NR. ÎNREGISTRARE2:………………………………………………………………….

OBIECTIVUL3:

REGIM DE PROTECŢIE4:……………………………………………………………..

ADRESA:………………. ‘………………………………………………………………….

FAZA5:…………………………………………………………………………………………

PROIECTANT:…………………………………………………………………………….

BENEFICIAR:………………………………….

SE PROPUNE7:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

SPECIALIST DJC/MC 8        …………………………………………………………………………

Punct de vedere:

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..Semnătură:  ………………………………………….

PROPUNEREA COMISIEI: aviz favorabil / respingere

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

condiţii/ recomandări, după caz……………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Preşedinte:………………………………………………………………… Secretar:

1 Se precizează categoria comisei: – Plenul Comisiei, secţiune de specialitate, comisie zonală

2 Nr. de înregistrare al documentaţiei şi instituţia Ia care a fost înregistrată

3 Imobilul la care se referă documentaţia

4 Regimul de protecţie / cod din Lista Monumentelor Istorice

5 Faza de proiectare

6 Descrierea lucrărilor propuse prin proiect

7 Numele specialistului Direcţiei judeţene pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural, respectiv a municipiului  Bucureşti sau al Ministrului Culturii care a analizat documentaţia şi a elaborat punctul de vedere

ANEXA nr.3

FIȘA  DE VOT

Anexa la procesul verbal al şedinţei…………………………. din data ………………………………….

 

Nr. ÎNREGISTRARE 1 :……………………………………………………………

OBIECTIVUL2:…………………………………………………………………………

REGIM DE PROTECŢIE 3:………………………………………………………

ADRESA:………………………………………………………………………………..

FAZA4:…………………………………………………………………………………….

PROIECTANT:…………………………………………………………………………

BENEFICIAR:…………………………………………………………………………

Vot nominal cu privire la propunerea comisiei

 

Nr. crt. Numele şi prenumele   Vot Motivaţia Semnătura
      Da Nu    
0 1 2 3 5 6
1   Preşedinte        

 

 

 
2 Vicepreşedinte        
3 Membru        
4 Membru        
   …. ……….        
Total             

 

1 Nr. de înregistrare al documentaţiei şi instituţia la care a fost înregistrată

2 Imobilul la care se referă documentaţia

3 Regimul de protecţie / cod din Lista Monumentelor Istorice, după caz

4 Faza de proiectare

PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ                                                         SECRETAR

                       

Nume şi prenume … ………………………….                                       Nume şi prenume ………………………………. ……………………………..

Semnătura olografă…………………………                                       Semnătura olografă ………………………………

ANEXA nr.4

MINISTERUL CULTURII/ DIRECȚIA PENTRU CULTURĂ A……………

1)……………………………..

2)……………………………..

Către,

………………………………..

APROBAT,
3)…………………………

4)………………………………….

Spre ştiinţă,
5) ……………………………………….

                                                    A V I Z ,

Nr. 6)………………. din……………….

privind 7)………………………………………………………………………………………………………….

OBIECTIVUL:        8)…………………………………………………………………………………………

ADRESA:            9)…………………………………………………………………………………………..

PROIECT:          10)…………………………………………………………………………………………..

NR. PROIECT:    11)………………………………………………………………………………………..

FAZA:                12)……………………………………………………………………………………………

PROIECTANT:…………………………………………………………………………………………………

ELABORATOR:* 13) ….*) în cazul studiilor /cercetărilor…………………………………

BENEFICIAR:   14)…………………………………………………………………………………………..

Documentata transmisă cu adresa / scrisoarea nr.15)…………………………………….. .înregistrată la 16)

cu nr. 17)…………………… cuprinde :

18)……………………………………………………………………………………………………………………

Documentaţia propune următoarele:

19)………… .’………………………………………………………………………………………………………..

Documentaţia a fost analizată în şedinţa 20)…… din data de 21)……… şi în baza

22)……………. se acordă,

AVIZ   FAVORABIL

Cu următoarele 23)………………………………………………………………………………………….

Prezentul aviz   24)…………………………………………………………………………………………..

Şef  compartiment de specialitate ,                                                       ELABORAT

25)……………………………………………. ……..                26)………………………. ………………..

INSTRUCŢIUNI PENTRU COMPLETAREA AVIZULUI

 

1)  –   Autoritatea emitentă, în funcţie de competenţe;

2)  –   Numărul de înregistrare al documentaţiei şi data eliberării documentului;

3) –  Autoritatea publică beneficiară în cazul Planurilor de Amenajare a Teritoriului sau a   Planurilor   Urbanistice;  proprietarul / deţinătorul   în   cazul  lucrărilor  asupra imobilelor;

4)  –  Numele, prenumele şi calitatea în conducerea Ministerului Culturii  sau de Director al  serviciului deconcentrat al Ministerului Culturii , în funcţie de competenţa de aprobare; semnătura şi ştampila;

5)  –  Denumirea serviciilor interesate din Ministerul Culturii  sau ale serviciilor publice deconcentrate   ale acestuia, ale autorităţilor publice centrale sau locale interesate, proiectantului / elaboratorului, după caz;

6)  –  Numărul avizului / Codul avizului / Data.

Codurile avizelor în funcţie de conţinutul sau obiectul documentaţiei sunt:

–   E  – evidenţă monumente istorice;

–   M – monumente istorice; cercetări, expertize, proiecte;

–   CA   – componente artistice: studii, cercetări, proiecte;

–   U – documentaţii de urbanism;

–   Z – intervenţii în zone de protecţie sau zone protejate.

7)  Descrierea sumară a obiectului avizului; maximum două rânduri;

8)  Denumirea obiectivului şi codul conform listei, în cazul monumentelor istorice, sau

a  imobilului în cazul altor imobile : al localităţii sau judeţului în cazul planurilor

urbanistice sau de amenajare a teritoriului, în funcţie de situaţie;

9)  Adresa obiectivului, în cazul imobilului localitatea, comuna, judeţul;

10) Denumirea planului de amenajare a teritoriului, a planului urbanistic sau a

proiectului de specialitate, după caz;

11).Numărul proiectului /contractului /data;

12). Faza de elaborare a planurilor de amenajare a teritoriului,  a planurilor urbanistice

sau a studiilor / cercetărilor, proiectelor de lucrări asupra imobilului;

13). Denumirea proiectantului general /a proiectanţilor de specialitate, după caz;

numele şefului de proiect complex, sau a coordonatorului lucrării, în cazul studiilor şi cercetărilor, a   expertului şi / sau  a expertului tehnic, a şefului de  proiect de specialitate, în funcţie de documentaţie;

14). Proprietarul / deţinătorul cu orice titlu al imobilului, indiferent de regimul de

proprietate,   sau autoritatea     publică     beneficiară,   în  cazul planurilor de

amenajare a teritoriului, sau a planurilor urbanistice;

15). Numărul şi data scrisorii /adresei de înaintare a beneficiarului /deţinătorului, cu

orice titlu;

16).Ministerul Culturii, compartimentul de specialitate sau serviciul  deconcentrat, după caz;

17).Numărul  şi  data   înregistrării  la   Ministerul  Culturii

compartimentul de specialitate sau serviciul deconcentrat, după caz;

18).Descrierea sumară a documentaţiei:

a.- piese scrise – enumerare;

b.- piese desenate – enumerare;

c – alte documente:certificatul de urbanism, copii ale actelor de proprietate

acordul proprietarului în cazul concesiunilor, comodatului, închirierii sau

transferului dreptului de administrare;

19). Descrierea sumară a direcţiilor de dezvoltare pentru Planurile de Amenajare

a Teritoriului,  descrierea sumară a reglementărilor din Planurile de Urbanism

descrierea  conceptului  unitar   de   intervenţie,    în   cazul   lucrărilor   asupra

monumentelor istorice, după caz;

20). Denumirea Comisiei /secţiunii de specialitate, în funcţie de competenţe

21). Data şedinţei.

22). Art …. alin…. lit ….) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor

istorice, cu modificările şi completările ulterioare.

23). Condiţii şi / sau recomandări; fără condiţii sau recomandări;

24). „este însoţit de anexa / anexele”- numerotarea anexei / anexelor, după caz.                   25). – Şef compartimentul de specialitate, profesia, numele, semnătura, după caz;

26). – Funcţia în cadrul Ministerului Culturii sau în serviciile  deconcentrate, după caz,  profesia, numele, semnătura.

Notă: informațiile cuprinse în aviz vor fi structurare pe articole, alineate sau puncte.

Pentru punctele sau componentele din documentația specifică referitoare la care nu sunt observații sau recomandări de formulat în cadrul avizului se va specifica în mod expres că se avizează în forma propusă de beneficiar.

5 comentarii »

 1. Szekely Zsolt said

  Nu văd nicăieri jud. Covasna.

  • romanianarchaeology said

   Nu aparea aici tabelul intreg din textul lor. Am remediat.
   Judetul Covasna este acum in comisia 11,cu HR si BV

 2. dabija said

  Sper ca acest nou ROF sa faca bine patrimoniului construit. Faptul ca membrii comisiei nu mai au voie sa intocmeasca documentatii pe care ulterior sa si le voteze este un lucru bun. Proiectantul sau beneficiarul pot participa la sedinta, dar mi se pare normal ca un functionar public cu rol activ in comisie, si care ar putea influenta decizia, sa nu participe.
  In ce priveste reimpartirea comisiilor zonale, cred ca se puteau gasi variante mai bune.

 3. Blanaru said

  Era foarte bine sa ramina neschimbata comisia 1 (cu Iasi, Suceava, Neamt si Botasani).
  La Neamt nu este decit director….

 4. Monica Lotreanu said

  Politica de evitare a conflictului de interese este binevenita in comisiile care au rol de protejare si avizare a interventiilor de conservare/restaurare/amenajare a monumentelor istorice. Interesul economic in obiectul muncii comisiei este evident – proiectare si executie de lucrari.
  Cu toate astea, nu putem sa pretindem ca nu pricepem ca in acest fel sint eliminate din componenta diferitelor comisii si subcomisii competentele care vin direct din practica profesionala si care sint pusi la punct cu realitatea tehnica si economica din domeniu, dar si cu solutiile si tehnologiile de ultima ora practicate in lume. Ce va face ministerul? va lucra cu pensionari sau teoreticieni ? Va aduce competente din strainatate? Cum vor gasi bani pentru remuneratia de sedinta cind stim bine pe ce buget „se lafaie” acum cultura?
  E lesne sa faci scenarii la foc, mai greu cu manevrarea furtunului si extinctoarelor.

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: